Projekty

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa projektu: "Modernizacja, przebudowa, rozbudowa i prace remontowo-budowlane instalacji tlenowej oraz sprężonego powietrza w zakresie zbiornika z tlenem, rozprężalni i maszynowni sprężonego powietrza w związku z COVID-19"

Kwota: 1 240 261,00 zł bruttoProjekty - Polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Narodowa Strategia Onkologiczna

w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca w 2021 r.”

Dofinansowanie: 1 059 033,11 zł

Całkowita wartość: 1 059 033,11 zł

 

Cel zadania: zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do diagnostyki i leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
Projekty - Polska

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

w zakresie zadania „zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”

Dofinansowanie: 952 474,78 zł

Całkowita wartość: 952 474,78 zł

 

Cel zadania: zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1 infrastruktura ochrony zdrowia

 

Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.

 

Wydatki kwalifikowane: 10 783 116,65 PLN

 

Dofinansowanie: 10 243 960,82 PLN

 

Okres realizacji projektu: 22.04.2020 – 30.09.2021

 

Cel projektu: Rozszerzenie zakresu jak również podniesienie jakości świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu usług medycznych i diagnostyki pacjentów z koronawirusem SARS CoV-2 co będzie możliwe poprzez dokonanie zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia oddziałów szpitalnych, ambulansu, sprzętu komputerowego oraz urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.

 

 


 

Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

 

Tytuł projektu: eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

 

Wydatki kwalifikowane: 13 292 434,96 PLN

 

Dofinansowanie: 11 298 569,72 PLN

 

Okres realizacji projektu: 06.03.2020 – 30.12.2022

 

Cel projektu: Utworzenie unikalnej w skali kraju platformy „eCareMed” w ramach której zostanie opracowane i uruchomione wiele e - usług dostępnych dla zarówno pacjentów diagnozowanych i leczonych w placówce, jak i personelu medycznego szpitala. Realizacja projektu będzie miała także swoje pozytywne przełożenie na skrócenie czasu dostępu do dokumentacji medycznej, co z kolei jest działaniem popularyzowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.