Historia i misja

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, dawniej zwany Szpitalem Górniczym, pierwszych pacjentów przyjął 3 października 1988 roku. Projekt Szpitala wykonało Główne Biuro Projektów Górniczych w Krakowie. Budowany był w latach 1978 -1988.

Inwestorem bezpośrednim była KWK „Sosnowiec”. Szpital św. Barbary zlokalizowany jest w rejonie węzła komunikacyjnego Kraków – Katowice – Warszawa (port lotniczy Katowice Pyrzowice) w połączeniu z szerokim zakresem specjalizacji w oddziałach szpitalnych i poradniach stanowi główny element ratownictwa medycznego i zarządzenia kryzysowego w makroregionie śląskim.

Szpital WSS5 Sosnowiec obecnie

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misja Szpitala: "Naszym celem- ratowanie życia i zdrowia pacjentów"

Nadrzędnym celem Szpitala jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, w oparciu
o profesjonalizm świadczonych usług rozumiany jako połączenie najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania pracowników, dzięki którym tworzymy ośrodek o najwyższym stopniu referencyjności w dyscyplinach zabiegowych i medycynie ratunkowej.

Aby spełnić wyznaczone zadania w Szpitalu opracowaliśmy i wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania, zgodny z Normami: ISO 9001, ISO/IEC 27001, oraz standardami akredytacyjnymi. Spełniając kryteria zintegrowanego systemu zarządzania - jako dostawca usługi kluczowej, zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Czynimy to poprzez:

 • absolutną orientację na pacjenta,
 • udzielanie wysokiej jakości świadczeń medycznych, zwiększenie ilości świadczeń wysokospecjalistycznych z zachowaniem wszelkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych,
 • realizację programów: profilaktycznych, lekowych, pilotażowych,
 • systematyczne monitorowanie skuteczności opieki medycznej i zadowolenia pacjenta,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych,
 • rozpoznawanie słabych ogniw aż do całkowitej eliminacji wraz ze zobowiązaniem do ciągłej poprawy i doskonalenia w całym Szpitalu,
 • zidentyfikowanie, zaplanowanie, zapewnienie zasobów i posiadanie planu ciągłości działania obejmującego swoim zakresem krytyczne procesy wspierające realizację usług,
 • wdrożenie i modernizacja infrastruktury technicznej i informatycznej, spełniającej warunki dla podmiotu świadczącego usługi kluczowe,
 • podwyższanie standardu pobytu pacjentów i pracy personelu poprzez utrzymanie bądź modernizację posiadanego zaplecza medycznego,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony przetwarzanych informacji,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,
 • systematyczne monitorowanie zadowolenia personelu,
 • dążenie do poprawy warunków pracy i satysfakcji personelu,
 • realizację działań badawczo-dydaktycznych,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewnieniu odpowiedniego poziomu poufności, integralności oraz dostępności informacji,
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz klientów i kontrahentów deklaruje osobiste zaangażowanie w pracę nad ciągłym doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wdrożonymi Normami i standardami akredytacyjnymi oraz zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów w tym zakresie, podkreślając zarazem wagę znajomości i przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych regulujących wykonywany zakres działalności statutowej.

Jednocześnie Dyrekcja zobowiązuje się, że wszystkie osoby mające dostęp do danych pacjentów oraz innych zainteresowanych stron są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, w tym przestrzeganie ustanowionych w Szpitalu zasad bezpieczeństwa informacji.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do jej realizacji oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Niniejsza polityka stanowi podstawę do ustalenia i dokonywania przeglądów wyznaczonych celów jakościowych, podlega przeglądom pod względem jej aktualności.

 

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

 

Krzysztof Kowalik