Historia i misja

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, dawniej zwany Szpitalem Górniczym, pierwszych pacjentów przyjął 3 października 1988 roku. Projekt Szpitala wykonało Główne Biuro Projektów Górniczych w Krakowie. Budowany był w latach 1978 -1988.

Inwestorem bezpośrednim była KWK „Sosnowiec”. Szpital św. Barbary zlokalizowany jest w rejonie węzła komunikacyjnego Kraków – Katowice – Warszawa (port lotniczy Katowice Pyrzowice) w połączeniu z szerokim zakresem specjalizacji w oddziałach szpitalnych i poradniach stanowi główny element ratownictwa medycznego i zarządzenia kryzysowego w makroregionie śląskim.
Szpital WSS5 Sosnowiec


Obecnie Szpital:

 • jest jedynym Centrum Urazów Wielonarządowych w województwie śląskim,
 • to największy kompleks szpitalny Południowej Polski,
 • dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostyczno – leczniczym i zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną,
 • wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 potwierdzony przeprowadzonym audytem oraz spełnia wymagania potwierdzone certyfikatami ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004,
 • posiada nowoczesne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych z możliwością lądowań nocnych i samonawigacją oraz tunel do transportu chorych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • posiada działający w strukturach Szpitala Bank Tkanek i Komórek,
 • to wiodący na Śląsku ośrodek wspierający transplantologię.
 • prowadzi rzadkie na rynku usług medycznych świadczenia: żywienie pozajelitowe,
 • jeden z nielicznych udzielający stacjonarnych świadczeń z zakresu diabetologii,
 • jedyny świadczeniodawca na Śląsku prowadzący leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,
 • posiada wiodący Oddział Okulistyczny (pierwszy w szpitalu publicznym laser femtosekundowy oraz system zabiegowy Constellation, przeszczepy rogówek u dorosłych i dzieci) i Oddział Kardiologii (implantacja stymulatorów, wszczepianie kardiowerterów, zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów)
 • 5 oddziałów klinicznych w strukturach Szpitala:
  – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  – Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej,
  – Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny,
  – Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,
  – Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego.

Szpital WSS5 Sosnowiec obecnie

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misja Szpitala: „Naszym celem – ratowanie życia i zdrowia pacjentów”

Nadrzędnym celem Szpitala jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, w oparciu o profesjonalizm świadczonych usług rozumiany jako połączenie najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania pracowników, dzięki którym tworzymy ośrodek o najwyższym stopniu referencyjności w dyscyplinach zabiegowych i medycynie ratunkowej.
Aby spełnić wyznaczone zadania w Szpitalu opracowaliśmy i wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania, zgodny z Normami: 9001, ISO/IEC 27001 oraz standardami akredytacyjnymi.
Spełniając kryteria zintegrowanego systemu zarządzania – jako dostawca usługi kluczowej, zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Czynimy to poprzez:

 • absolutną orientację na pacjenta,
 • rozpoznawanie słabych ogniw aż do całkowitej eliminacji wraz ze zobowiązaniem do ciągłej poprawy i doskonalenia w całym Szpitalu,
 • zidentyfikowania, zaplanowania, zapewnienia zasobów i posiadania planu ciągłości działania obejmującego swoim zakresem krytyczne procesy wspierające realizację usług,
 • wdrożenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej, spełniającej warunki dla podmiotu świadczącego usługi kluczowe,
 • udzielanie wysokiej jakości świadczeń medycznych, zwiększenie ilości świadczeń wysokospecjalistycznych z zachowaniem wszelkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.
 • systematyczne monitorowanie skuteczności opieki medycznej i zadowolenia pacjenta,
 • systematyczne monitorowanie zadowolenia personelu,
 • wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowanie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i urządzeń do obowiązujących wymogów,
 • poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Szpitala,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,
 • realizację działań dydaktycznych,
 • dbałość o zapewnienie pracownikom możliwie najlepszych warunków pracy,
 • podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym oraz dążenie do stałej poprawy stanu BHP,
 • stałe doskonalenie działań prowadzonych przez służbę BHP, celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne i finansowe oraz kompetentny personel,
 • wspieranie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju pracowników, zaznajamianie ich ze wszystkimi aspektami ich pracy oraz znaczeniem bezpiecznego jej wykonywania,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników Szpitala w zakresie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dbałość o wszelkie przetwarzane dane osobowe, świadome zarządzanie ryzykiem oraz przeciwdziałanie incydentom bezpieczeństwa, a także zapewnienie niezbędnych zasobów, w tym infrastruktury teleinformatycznej,
 • zapewnieniu odpowiedniego poziomu poufności, integralności oraz dostępności informacji.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 im. Św. Barbary w Sosnowcu dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz klientów i kontrahentów deklaruje osobiste zaangażowanie w pracę nad ciągłym doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wdrożonymi Normami oraz zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów w tym zakresie, podkreślając zarazem wagę znajomości i przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych regulujących wykonywany zakres działalności statutowej.

Jednocześnie Dyrekcja zobowiązuje się, że wszystkie osoby mające dostęp do danych pacjentów oraz innych zainteresowanych stron są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, w tym przestrzeganie ustanowionych w Szpitalu zasad bezpieczeństwa informacji. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości wszystkich zainteresowanych. 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do jej realizacji oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Naszym celem jest także spełnienie wymagań aktualnego prawa, stałe i planowe zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko oraz zwiększanie pozytywnego oddziaływania Szpitala na środowisko. Narzędziem do realizacji polityki środowiskowej Szpitala są programy określające drogę do osiągnięcia celów środowiskowych.

Aby zrealizować te cele Dyrekcja Szpitala będzie ściśle współpracować z organizacjami i instytucjami, których działalność dotyczy ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych w zakresie zapewnienia właściwego postępowania i przechowywania szpitalnych odpadów niebezpiecznych i szkodliwych
 • minimalizację ilości powstających odpadów stałych
 • minimalizację ilości powstających odpadów opakowaniowych poprzez zawieranie odpowiednich umów z dostawcą
 • zapobieganie zanieczyszczeniom
 • analizę oszczędności nośników energii
 • działania w zakresie uświadamiania i angażowania pracowników i pacjentów, dotyczące ochrony środowiska