KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu powołano koordynatorów ds. dostępności:

 

Koordynatorzy ds. dostępności realizują następujące zadania:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szpital;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności do świadczeń osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności Szpitala, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. realizowanie innych obowiązków określonych przepisami.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie