Polityka antykorupcyjna

Zasady oraz tryb postępowania przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym

Definicja

1.1 Korupcja – działanie polegające na obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, żądaniu, przyjmowaniu przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiekolwiek innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku.

1.2 Incydent o charakterze korupcyjnym – zdarzenie, w związku z którym wystąpienie korupcji jest prawdopodobne.

Cel:

Określenie sposobu postępowania w przypadkach podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

Odpowiedzialność i uprawnienia:

3.1 Dyrektor Szpitala

zatwierdza sposób postępowania z zaistniałym incydentem o charakterze korupcyjnym.

3.2 Dział Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej Szpitala

prowadzi i nadzoruje Rejestr zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym i przeprowadza analizę zdarzenia

3.3 Pracownicy, osoby współpracujące

zgłaszają podejrzenie wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, które może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizacje zadań związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku pracy.

3.4 Pacjenci, dostawcy, oraz inne zainteresowane osoby lub podmioty

mają prawo do zgłaszania podejrzeń dotyczących wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, które może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizacje zadań.

Działania:

4.1 Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym musi nastąpić niezwłocznie nie później niż po upływie 24 godzin od jego zidentyfikowania bądź powzięcia informacji o jego wystąpieniu.

4.2 Wystąpienie incydentu o charakterze korupcyjnym zgłaszane jest w następuje w formie:

elektronicznej na adres mailowy antykorupcja@wss5.pl,

przesyłki pocztowej, skierowanej na adres Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu plac Medyków 1,

przesyłki złożonej osobiście w Kancelarii w siedzibie Szpitala.

Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym musi zawierać dopisek: „Dyrekcja do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest bezpośrednio do Sekretariatu Dyrektora.

4.3 W przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym z udziałem Dyrektora Szpitala zgłoszenia należy dokonać w formie przesyłki pocztowej skierowanej na adres Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu lub przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii w siedzibie Szpitala, z dopiskiem „Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest Przewodniczącemu Rady Społecznej Szpitala.

4.4 Każda z form zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać podstawowe dane identyfikacyjne osoby dokonującej zgłoszenia.

4.5 Pracownik nie ponosi konsekwencji służbowych, jeżeli zgłosił incydent o charakterze korupcyjnym, o ile zawiera on informacje prawdziwe. Powyższe nie uchybia odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zapewnia poufność danych osoby przekazującej informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych.

4.7 Schemat postępowania ze zgłoszeniem zdarzenia o charakterze korupcyjnym:

antykorupcja

4.8 W przypadku wystąpienia wątpliwości pojawiających się na etapie analizy zgłoszenia incydentu o charakterze korupcyjnym, Dział kontroli zarządczej i wewnętrznej wnioskuje do Dyrektora o powołanie Zespołu, który będzie dokonywał ostatecznej klasyfikacji zgłoszonego incydentu.

4.9 Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4.10 W przypadku, gdy zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako incydent o charakterze korupcyjnym będący przestępstwem ściąganym z urzędu, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organy ścigania, tj. Prokuraturę lub Policję (art. 304 § 2 k.p.k.).

4.11 Dokumentacja związana ze zgłoszeniem incydentu o charakterze korupcyjnym jest przechowywana w Dziale kontroli wewnętrznej.

4.12 W przypadku wystąpienia sytuacji oczywiście korupcyjnej (np. jednoznaczne zachowanie klienta, dostawcy, pacjenta wskazujące na zamiar wręczenia korzyści majątkowej) pracownik powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego i niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu organy ścigania tj. Prokuraturę lub Policję (art. 304 § 2 k.p.k.) W przypadku braku możliwości natychmiastowego poinformowania bezpośredniego przełożonego pracownik ma obowiązek powiadomić organy ścigania osobiście.

Dokumenty powiązane:

5.1 Zgłoszenie dotyczące podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

5.2 Rejestr Zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym

Załączniki:

6.1 Formularz Zgłoszenia dotyczącego podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym (zał. 1).

6.2 Formularz Rejestru Zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym (zał. 2)