Regulamin korzystania z darmowej i bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej Sieci komputerowej (WiFi) (zwanej dalej: Siecią) przez klientów (zwanych dalej: użytkownikiem) i obowiązuje każdego, kto połączy się z Siecią. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://wss5.pl.
 1. Użytkownik logując się do Sieci wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od Sieci.
 2. Sieć działa na terenie jej strefy zasięgu, tj. budynku Wojewódzkiego Szpitalu Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu przy ulicy Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec (dalej: WSS5). Dostęp do usługi WiFi ograniczony jest do ww. strefy zasięgu Sieci.
 3. Właścicielem, administratorem i dostawcą Sieci jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, który ponosi opłaty związane z jej eksploatacją. Sieć WiFi to sieć komputerowa służąca do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu w strefie zasięgu ww. sieci. Użytkownik to osoba korzystająca z Sieci WiFi. Użytkownik może korzystać z sieci WiFi na swoim urządzeniu przenośnym, podłączonym do Sieci WiFi (np. telefonie komórkowym, tablecie, laptopie, itp.).
 4. Za korzystanie z Sieci WSS5 nie będzie pobierał opłat od Użytkownika. Usługa dostępu do sieci WiFi nie jest usługą o charakterze komercyjnym. Z Sieci WiFi może korzystać każda osoba przebywająca w strefie jej zasięgu przy wykorzystaniu własnego urządzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa WiFi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP oraz HTTPS za pomocą standardowych przeglądarek www. Zalogowanie się do Sieci WiFi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
  1. usługa Sieci WiFi dostępna jest dla wszystkich osób (Użytkowników) przebywających na terenie Wojewódzkiego Szpitalu Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (obszarów budynku dostępnych dla klientów) przy ulicy Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec w godzinach jego otwarcia tj. udostępnienia dla klientów,
  2. usługa Sieci WiFi dostępna jest dla celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności zarobkowej (gospodarczej, zawodowej, itp.),
  3. użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie możliwość korzystania ze swojego urządzenia, a także jego zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, jak również w wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność swojego urządzenia z Siecią WiFi.
 5. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa i wydajności usługi dostępu do Sieci WiFi, WSS5 nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych WSS5:
  1. nie gwarantuje stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów.
  2. nie gwarantuje ciągłego pokrycia obiektu sygnałem radiowym.
  3. nie gwarantuje nieprzerwanego, poprawnego, niezakłóconego funkcjonowania Sieci.
  4. WSS5 nie odpowiada za przerwy w dostępie do usługi WiFi oraz za warunki techniczne panujące w Sieci, jak również za opóźnienia, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer (tj. na jakość transmisji i prędkość transmisji danych) do i z urządzenia Użytkownika, w tym powstałych wskutek prac konserwacyjnych, usterek technicznych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
  5. WSS5 ma prawo bez zapowiedzi i bez uprzedzenia nakładać ograniczenia na czas połączenia, przepustowość łącza, limit przesyłanych danych oraz inne parametry związane z transmisją danych Sieci WiFi.
  6. WSS5 ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub dla celów niezbędnych do zarządzania siecią WiFi.
  7. WSS5 oraz osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie nie ponoszą odpowiedzialności za:
   • warunki techniczne Sieci WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika,
   • nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
   • szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkownika ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci WiFi korzystał z Internetu,
   • powstałe uszkodzenia urządzenia Użytkownika pracującego w Sieci WiFi.
 6. WSS5 zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika. Zapisy dotyczące ruchu w Sieci przy wykorzystaniu usługi WiFi są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany. WSS5 nie zapewnia Użytkownikowi wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji Urządzenia i korzystania z usługi WiFi. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z usługi WiFi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnych z obowiązującym prawem.
 7. WSS5 zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym służbom.
 8. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:
  1. wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem.
  2. nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika.
  3. nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą.
  4. nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU.
  5. nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików i treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci.
  6. nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.
 9. Kategorycznie zabronione jest w szczególności:
  1. usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów WSS5, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, itp.),
  2. udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), a także treści zabronionych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, tj. m.in. treści rasistowskich, faszystowskich, pedofilskich, pornograficznych, itp.,
  3. korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci np. P2P, P12M, czy Torrent'y,
  4. dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli, itp. urządzeń.
  5. uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć,
  6. przesyłanie i udostępnianie treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  7. przesyłanie i udostępnianie treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  8. masowe rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. SPAM),
  9. rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  10. odsprzedawanie dostępu do Internetu,
  11. permanentne obciążanie w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP, itp.
  12. próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,
  13. uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do Sieci WiFi,
  14. podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów,
  15. przesyłanie wirusów komputerowych i nielegalnego oprogramowania,
  16. wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci, zasobów WSS5 lub sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.
 10. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. WSS5 nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. WSS5 nie odpowiada również za działanie pobranego z Sieci Internet oprogramowania ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu. WSS5 nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza. WSS5 nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. WSS5 nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie. WSS5 nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika. WSS5 nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci WiFi. WSS5 nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. WSS5 nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem sieci.
 11. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.
 12. Użytkownik podłączając się do Sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przez niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall'a.
 13. Z Sieci mogą korzystać klienci WSS5. WSS5 zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie oraz do odmowy dostępu lub blokowania dostępu do sieci Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w niniejszym regulaminie. WSS5 informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi WiFi jest monitorowana pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z prawem, a korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę dostępu do sieci WiFi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem m.in. odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne działanie niezgodne z prawem.
 14. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od Sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu Sieci, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu Regulaminu.
 15. WSS5 jest uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie i bez uprzedzenia. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
 17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wojewódzkiego Szpitalu Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu przy ulicy Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
 19. WSS5 umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa WiFi) wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Rozpoczęcie korzystania z usługi WiFi wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu. WSS5 nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie konfiguracji urządzeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń i oprogramowania użytkownika z infrastrukturą sieci.
 20. WSS5 nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników sieci, jak i za otwierane przez użytkowników strony internetowe lub inne czynności lub działania pojmowane przez użytkowników w sieci. WSS5 nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci bezprzewodowej i wynikłe z tego powodu ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników.
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wprowadzenia w drodze Zarządzenia Dyrektora WSS5.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES ORAZ ADRESACH IP URZĄDZEŃ UŻYTKOWNIKÓW:
 1. W celu zapewnienia Użytkownikom wygody i bezpieczeństwa podczas korzystania z Sieci WiFi prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. ciasteczek). Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Państwa przeglądarkę internetową za każdym razem, kiedy wchodzą Państwo na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu również po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu możemy rozpoznać, że odwiedzili nas Państwo już wcześniej i w niektórych przypadkach będziemy mogli dopasować prezentowaną treść do Państwa potrzeb. Pliki cookie ułatwiają Państwu korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie preferencji ustawionych przy ostatniej wizycie. WSS5 informuje, że na swoich stronach www również stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), tj. niewielkie pliki, które będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika i odczytywane przez serwer internetowy WSS5 (taki plik jest nazywany "kapsułką"/cookie/). Taka kapsułka nie może zostać odczytana przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji kapsułki. Kapsułka jest wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Użytkownika co do informacji określonego typu. Większość takich "kapsułek" istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin". W plikach cookies przechowuje się informacje, których sieć może potrzebować, aby: dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników, zbierać dane statystyczne dotyczące korzystania z sieci, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Pliki cookies nie są szkodliwe lub niebezpieczne dla Użytkownika lub jego urządzenia, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach odwiedzanych przez Użytkowników. Państwa dane będą przetwarzane do celu realizacji usług korzystania z sieci WiFi oraz w celu dopasowania treści dostępnych w sieci do Państwa zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług oraz w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie Państwa tożsamości. Mogą Państwo zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, a także je blokować lub usuwać. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych ich rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Mogą Państwo również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie plikami i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności stron internetowych.
 2. Sieć WiFi realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone podczas logowania do sieci WiFi informacje;
  • poprzez informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie jego czasu, adresu IP, itp.).
  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sieci. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sieci WiFi, tj. jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sieci ponownie wpisywać loginu i hasła, zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu. W ramach Sieci WiFi stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja Państwa przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sieci WiFi. Używamy niezbędnych plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci WiFi. Użytkownik może wyłączyć je poprzez zmianę ustawień przeglądarki, ale może to mieć wpływ na sposób funkcjonowania stron www. Wszystkie inne pliki cookie wymagają zgody Użytkownika. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in. niepowtarzalne identyfikatory podczas przeglądania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane w odniesieniu do usług korzystania z Sieci WiFi przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz czasami po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Państwa dane będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści dostępnych w sieci do Państwa zainteresowań oraz prowadzenie pomiarów statystycznych i udoskonalanie usługi, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z Sieci.
 2. W odniesieniu do usług korzystania z Sieci WiFi Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści dostępnych w Sieci do Państwa zainteresowań oraz pomiary statystyczne i udoskonalanie usług, a także udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes WSS5). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści dostępnych w sieci do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. Podanie danych podczas logowania się w celu realizacji usług korzystania z sieci WiFi jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści dostępnych w sieci do Państwa preferencji, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach korzystania z sieci jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora: Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
 • e-mailem: sekretariat@wss5.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Dyrektor WSS5 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
 • listownie na adres siedziby administratora: jw.
 • e-mailem: iod@wss5.pl

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
WSS5 informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. następujące przepisy prawa:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - jeżeli przekazane przez Użytkownika dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której jest stroną;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - jeżeli wynika to z wymogów ustawowych, tj. konieczne jest do wypełnienia przez Użytkownika obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa d) art. 6 ust. 1 lit. d) RODO - jeżeli przetwarzanie przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do ochrony jego żywotnych interesów;
 4. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów WSS5;
 6. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO - jeżeli przetwarzanie danych szczególnych kategorii jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych WSS5 może przetwarzać pozyskane od Użytkownika dane osobowe w następujących celach:
 1. w celach wskazanych w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) - na podstawie tej zgody - w takim przypadku Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że WSS5 nie będzie przetwarzać danych Użytkownika w celach wskazanych w zgodzie;
 2. w celu skierowania do Użytkownika odpowiedzi zgodnie z prośbami wskazanymi w korespondencji;
 3. w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji Użytkownika oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
 4. w celu przestrzegania przez WSS5 przepisów prawa;
 5. w innych prawnie uzasadnionych celach;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Barbary w Sosnowcu, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Państwa danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych podczas logowania do Sieci jest wymagane w związku z korzystaniem z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Barbary w Sosnowcu (obszarów budynku dostępnych dla klientów) przy Placu Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU
Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.