KOMUNIKAT DOT. PLANOWANEGO NISZCZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 Zdjęcie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu ul. Pl. Medyków 1 informuje że: planowane jest zniszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej – historii chorób z pobytu na oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz tejże dokumentacji z byłego Szpitala Miejskiego nr 2 im. K. Zahorskiego ul. 3 Maja w Sosnowcu.  Przedmiotowa dokumentacja pochodzi z 2001 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, osoba bliska upoważniona do uzyskania dokumentacji na podstawie upoważnienia) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z Archiwum Szpitala.

Pisemne wnioski o wydanie dokumentacji planowanej do zniszczenia należy do dnia 30 listopada 2023 kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe
Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec

Na wniosku proszę nanieść informację że chodzi o wydanie oryginału przeznaczonego do zniszczenia(wzór wniosku do wykorzystania można pobrać ze strony internetowej szpitala*1).

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia i pokwitowania odbioru.

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów Archiwum Szpitala:

32 3682415

32 3682756

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po dniu 30 listopada 2023 roku.

 

*1) zakładka: PACJENCI → DOKUMENTACJA MEDYCZNA → WNIOSEK O WYDANIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ (załącznik 4)