Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Polityka antykorupcyjna

Zasady oraz tryb postępowania przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym

 

1.       Definicja

1.1.   Korupcja – działanie polegające na obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, żądaniu, przyjmowaniu przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiekolwiek innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku.

1.2.Incydent o charakterze korupcyjnym – zdarzenie, w związku z którym wystąpienie korupcji jest prawdopodobne.

 

  1. Cel:  

Określenie sposobu postępowania w przypadkach podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

 

  1. Odpowiedzialność i uprawnienia:

3.1.   Dyrektor Szpitala

      zatwierdza sposób postępowania z zaistniałym incydentem o charakterze korupcyjnym.

3.2.   Dział Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej Szpitala

      prowadzi i nadzoruje Rejestr zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym i przeprowadza analizę zdarzenia

3.3.   Pracownicy, osoby współpracujące

      zgłaszają podejrzenie wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, które może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizacje zadań związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku pracy. 

3.4.   Pacjenci, dostawcy,  oraz inne zainteresowane osoby lub podmioty  

      mają prawo do zgłaszania podejrzeń dotyczących wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, które może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizacje zadań. 

 

  1. Działania:

4.1.   Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym musi nastąpić niezwłocznie nie później niż po upływie 24 godzin od jego zidentyfikowania bądź powzięcia informacji o jego wystąpieniu.

4.2.   Wystąpienie incydentu o charakterze korupcyjnym zgłaszane jest w następuje w formie:

a)   elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

b)   przesyłki pocztowej, skierowanej na adres Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu plac Medyków 1,

c)   przesyłki złożonej osobiście w Kancelarii w siedzibie Szpitala.

Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym musi zawierać dopisek: „Dyrekcja do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest bezpośrednio do Sekretariatu Dyrektora. 

4.3.   W przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym z udziałem Dyrektora Szpitala  zgłoszenia należy dokonać w formie przesyłki pocztowej skierowanej na adres Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu lub przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii w siedzibie Szpitala, z dopiskiem „Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest Przewodniczącemu Rady Społecznej Szpitala.

4.4.   Każda z form zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać podstawowe dane identyfikacyjne osoby dokonującej zgłoszenia.

4.5.   Pracownik nie ponosi konsekwencji służbowych, jeżeli zgłosił incydent o charakterze korupcyjnym, o ile zawiera on informacje prawdziwe. Powyższe nie uchybia odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.6.   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zapewnia poufność danych osoby przekazującej informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych.

4.7.   Schemat postępowania ze zgłoszeniem zdarzenia o charakterze korupcyjnym:

4.8.   W przypadku wystąpienia wątpliwości pojawiających się na etapie analizy zgłoszenia incydentu  o charakterze korupcyjnym, Dział kontroli zarządczej i wewnętrznej wnioskuje do Dyrektora o powołanie Zespołu, który będzie dokonywał ostatecznej klasyfikacji zgłoszonego incydentu.

4.9.   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4.10.    W przypadku, gdy zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako incydent o charakterze korupcyjnym będący przestępstwem ściąganym z urzędu, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organy ścigania, tj. Prokuraturę lub Policję (art. 304 § 2 k.p.k.).

4.11.    Dokumentacja związana ze zgłoszeniem incydentu o charakterze korupcyjnym jest przechowywana w Dziale kontroli wewnętrznej.

4.12.    W przypadku wystąpienia sytuacji oczywiście korupcyjnej (np. jednoznaczne zachowanie klienta, dostawcy, pacjenta wskazujące na zamiar wręczenia korzyści majątkowej) pracownik powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego i niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu organy ścigania tj. Prokuraturę lub Policję (art. 304 § 2 k.p.k.) W przypadku braku możliwości natychmiastowego poinformowania bezpośredniego przełożonego pracownik ma obowiązek powiadomić organy ścigania osobiście.

 

  1. Dokumenty powiązane:

5.1 Zgłoszenie dotyczące podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

5.2 Rejestr Zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym

 

  1. Załączniki:

6.1 Formularz Zgłoszenia dotyczącego podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym (zał. 1).

6.2 Formularz Rejestru Zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym (zał. 2)

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
X Śląski Meeting Siatkówkowy

28-29 listopada 2019 roku w Katowicach odbędzie się X Śl [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły