WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Polityka antykorupcyjna

Zasady oraz tryb postępowania przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym

 

1.       Definicja

1.1.   Korupcja – działanie polegające na obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, żądaniu, przyjmowaniu przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiekolwiek innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku.

1.2.Incydent o charakterze korupcyjnym – zdarzenie, w związku z którym wystąpienie korupcji jest prawdopodobne.

 

  1. Cel:  

Określenie sposobu postępowania w przypadkach podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

 

  1. Odpowiedzialność i uprawnienia:

3.1.   Dyrektor Szpitala

      zatwierdza sposób postępowania z zaistniałym incydentem o charakterze korupcyjnym.

3.2.   Dział Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej Szpitala

      prowadzi i nadzoruje Rejestr zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym i przeprowadza analizę zdarzenia

3.3.   Pracownicy, osoby współpracujące

      zgłaszają podejrzenie wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, które może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizacje zadań związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku pracy. 

3.4.   Pacjenci, dostawcy,  oraz inne zainteresowane osoby lub podmioty  

      mają prawo do zgłaszania podejrzeń dotyczących wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, które może mieć wpływ na przebieg procesu lub realizacje zadań. 

 

  1. Działania:

4.1.   Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym musi nastąpić niezwłocznie nie później niż po upływie 24 godzin od jego zidentyfikowania bądź powzięcia informacji o jego wystąpieniu.

4.2.   Wystąpienie incydentu o charakterze korupcyjnym zgłaszane jest w następuje w formie:

a)   elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

b)   przesyłki pocztowej, skierowanej na adres Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu plac Medyków 1,

c)   przesyłki złożonej osobiście w Kancelarii w siedzibie Szpitala.

Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym musi zawierać dopisek: „Dyrekcja do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest bezpośrednio do Sekretariatu Dyrektora. 

4.3.   W przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym z udziałem Dyrektora Szpitala  zgłoszenia należy dokonać w formie przesyłki pocztowej skierowanej na adres Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu lub przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii w siedzibie Szpitala, z dopiskiem „Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Kancelarii i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest Przewodniczącemu Rady Społecznej Szpitala.

4.4.   Każda z form zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać podstawowe dane identyfikacyjne osoby dokonującej zgłoszenia.

4.5.   Pracownik nie ponosi konsekwencji służbowych, jeżeli zgłosił incydent o charakterze korupcyjnym, o ile zawiera on informacje prawdziwe. Powyższe nie uchybia odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.6.   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zapewnia poufność danych osoby przekazującej informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych.

4.7.   Schemat postępowania ze zgłoszeniem zdarzenia o charakterze korupcyjnym:

4.8.   W przypadku wystąpienia wątpliwości pojawiających się na etapie analizy zgłoszenia incydentu  o charakterze korupcyjnym, Dział kontroli zarządczej i wewnętrznej wnioskuje do Dyrektora o powołanie Zespołu, który będzie dokonywał ostatecznej klasyfikacji zgłoszonego incydentu.

4.9.   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4.10.    W przypadku, gdy zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako incydent o charakterze korupcyjnym będący przestępstwem ściąganym z urzędu, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organy ścigania, tj. Prokuraturę lub Policję (art. 304 § 2 k.p.k.).

4.11.    Dokumentacja związana ze zgłoszeniem incydentu o charakterze korupcyjnym jest przechowywana w Dziale kontroli wewnętrznej.

4.12.    W przypadku wystąpienia sytuacji oczywiście korupcyjnej (np. jednoznaczne zachowanie klienta, dostawcy, pacjenta wskazujące na zamiar wręczenia korzyści majątkowej) pracownik powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego i niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu organy ścigania tj. Prokuraturę lub Policję (art. 304 § 2 k.p.k.) W przypadku braku możliwości natychmiastowego poinformowania bezpośredniego przełożonego pracownik ma obowiązek powiadomić organy ścigania osobiście.

 

  1. Dokumenty powiązane:

5.1 Zgłoszenie dotyczące podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

5.2 Rejestr Zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym

 

  1. Załączniki:

6.1 Formularz Zgłoszenia dotyczącego podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym (zał. 1).

6.2 Formularz Rejestru Zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym (zał. 2)

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Życzenia Wielkanocne 2019

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy  [ ... ]

Czytaj więcej...
Gabinet Leczenia Stopy Cukrzycowej

Informujemy, że Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej [ ... ]

Czytaj więcej...